Tumblelog by Soup.io
  • Najada
  • flauschfisch
  • infinitenoise
  • Szczu
  • Quarante-deux
  • frauvermeer
  • owcanaziemna
  • Wascon
  • somewhereonlyweknow
  • hjhughj
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2019

3577 ead6 350
Reposted fromkix kix viainsanedreamer insanedreamer
1397 f5db 350

louieabellera:

Lisbon

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viainsanedreamer insanedreamer
Po prostu w niektóre dni umiera się trochę bardziej niż zwykle. Przepraszam
— lisie myśli
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafrytkatosia frytkatosia
9761 b9b6 350
Czasami palce pragną aksamitu, a nie drzazg. Normalna potrzeba.
— Świetlicki
Reposted fromblackdrama blackdrama viafrytkatosia frytkatosia

June 20 2019

3721 3999 350
Reposted fromsoftboi softboi viabadblood badblood
9412 059a 350
Reposted fromagatiszka agatiszka viabadblood badblood
7507 bdcc 350
Reposted fromLotte Lotte viabadblood badblood
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy się bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— J. Żulczyk
Reposted fromkonwalia konwalia viabadblood badblood
4308 f628 350
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaretjiv retjiv
4589 b8e5 350
Pologne
Reposted frombarszczowa barszczowa viaunmadebeds unmadebeds
8082 58f7 350
Jest taki rodzaj spojrzenia, po którym wiesz, że będzie bolało.
— "Bezdech"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialacrimas lacrimas
3938 ac85 350
Reposted fromsavatage savatage vialacrimas lacrimas
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce Nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi - sami sobą.
— W. Myśliwski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna vialacrimas lacrimas
9372 8bf4 350
Reposted frompierdolony pierdolony vialacrimas lacrimas
6834 79b9 350
Reposted fromfrendzel frendzel vialacrimas lacrimas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl