Tumblelog by Soup.io
  • Najada
  • flauschfisch
  • infinitenoise
  • Szczu
  • Quarante-deux
  • frauvermeer
  • owcanaziemna
  • Wascon
  • somewhereonlyweknow
  • hjhughj
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

A Potoo <3
Reposted byRekrut-Ksofiasp856

November 30 2017

0385 561b 350
Reposted fromAIeksandra AIeksandra viaexistential existential
7394 0a06 350
Reposted fromEkran Ekran viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viaRekrut-K Rekrut-K
Reposted from1911 1911 viafishbowl fishbowl
7208 643b 350
Reposted from2017 2017 viahuman-body human-body
2204 a0bd 350
Life & Death in Hong Kong
Reposted fromvolldost volldost viamushu mushu
8453 f545 350
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viavideogames videogames
Stockkadse
Reposted fromkadse kadse vianeoraider neoraider
4744 8dcd 350
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasofias sofias
9546 a954 350
Reposted from777727772 777727772 viaRekrut-K Rekrut-K
6799 3dc9 350
Reposted from3ch0 3ch0 vianeoraider neoraider
1984 65c6 350
Reposted frommisterpeter misterpeter viablackenedsky blackenedsky
6846 0477 350
Reposted fromqb qb viamoonwhale moonwhale
Reposted fromgruetze gruetze viasofias sofias

November 28 2017

"A ja nagle miałem dosyć tej piosenki (...) ludzi, którzy nie umieli żyć, miasta, które nie umiało nawet istnieć. I dziewczyny, która była gdzieś w tłumie, przez którą gotował mi się mózg, o którą bez przerwy biłem się sam ze sobą, o której nawet nie wiedziałem, czy mam dosyć jej, czy mam dosyć moich własnych durnych rozterek na jej temat."
 — Jakub Żulczyk, Wzgórze psów,
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl